Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

  1. Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing en zij doen alle andere voorwaarden te niet die ons zouden opgelegd worden. De koper wordt geacht deze te aanvaarden door het louter feit van bestelling.
  2. Klachten moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen binnenkomen, anders zullen ze niet meer aangenomen worden.
  3. De leveringstermijnen zijn bij benadering en niet bindend. De niet-naleving van de opgegeven leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, intrest noch vernietiging der bestelling. De goederen worden steeds verzonden op risico voor de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden.
  4. Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen.
  5. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
  6. Bij niet-betaling van een deel of het geheel van de factuur op de vervaldag , wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 10% per jaar, en bovendien vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro onafgezien van de eventuele gerechtskosten.
  7. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de aangerekende prijs, met inbegrip van kosten en intresten. Niettemin gaan alle risico's gekoppeld aan het verkochte goed, over op de koper vanaf het ogenblik van de levering.
  8. Iedere betwisting,van welke aard ook, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Ieper.